Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальну комісію Новомосковського коледжу  
Дніпровського державного аграрно – економічного 
 університету в 2019 році

            І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно – економічного університету(далі – Приймальна комісія) – робочий орган, передбачений Законом України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки та зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до Новомосковського коледжуДніпровського державного аграрно – економічного університету (далі – Правила прийому), Статуту Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно – економічного університету та Положення про Приймальну комісію Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно – економічного університету.

Положення про Приймальну комісію затверджується директором Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно – економічного університету (далі – Новомосковський коледж ДДАЕУ).

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Новомосковського коледжу ДДАЕУ,  який є  заступником голови Приймальної комісії.

Заступник голови Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник голови Приймальної комісії;

заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

           уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

члени Приймальної комісії;

представники органів студентського самоврядування відповідно;

представники профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначаються директор Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

Заступника відповідального секретаря Приймальної комісіїпризначається наказом директора Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Новомосковського коледжу ДДАЕУ у поточному році.                                                                                                                        

Список працівників які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії затверджується наказом директора Новомосковського коледжу ДДАЕУ з числа педагогічних працівників та навчально – допоміжного персоналу Новомосковського коледжу  ДДАЕУ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Новомосковського коледжу ДДАЕУ до початку календарного року, який передує року вступу.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора Новомосковського коледжу  ДДАЕУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід, або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань;

апеляційна комісія;

відбіркова комісія.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому,  для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ, непрацюючих фахівців з відповідною освітою і досвідом науково-педагогічної (педагогічної) роботи (за взаємним погодженням).

Фахові атестаційні комісії, які відповідають за проведення  вступних випробувань, утворюються для проведення вступних випробувань  при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), в тому числі для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директораНовомосковського коледжу  ДДАЕУ, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основібазової і повноїзагальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Новомосковського коледжу ДДАЕУ, вчителів системи загальноїсередньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує заступником голови Приймальної комісії.

Відбіркова комісія утворюється, у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять завідувачі відділень – голова, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також можуть бути включені педагогічні працівники, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної, відбіркових комісій, комісій для прийому іноземців та інших підрозділів Приймальної комісії видається директором Новомосковського коледжу  ДДАЕУ не пізніше 1 березня року вступу.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії, затверджується наказом директора Новомосковського коледжу ДДАЕУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників, навчально-допоміжного персоналу Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

1.4. Склад Приймальної комісії за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Новомосковського коледжу ДДАЕУ, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія (відбіркова комісія в коледжі) розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада ДДАЕУ і підписує директор Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Новомосковського коледжу ДДАЕУ;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

погоджує з адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) умови внесення даних, необхідних для забезпечення підготовки і організованого проведення вступної кампанії, ефективного функціонування Єдиної бази;

в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної бази отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті Новомосковського коледжу ДДАЕУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

За погодженням з заступником голови, заступником відповідального секретаря Приймальної комісії може здійснювати розподіл повноважень (функцій) між членам Приймальної (відбіркової) комісії, співробітникам і студентам, залученим до проведення вступної кампанії.

2.3. Рішення Приймальної комісії (відбіркової комісії) в коледжі приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної (відбіркової) комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії (відбіркової комісії) в коледжі оформлюються протоколами, які підписує заступник голови і заступник відповідального секретаря Приймальної комісії.

2.4. Відбіркова комісія у встановлені терміни подає інформаційні матеріали, звітну та іншу документацію, необхідну для здійснення поточних функцій Приймальної комісії Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

            IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Новомосковського коледжу  ДДАЕУ в журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса місця проживання (місця реєстрації);

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом заступника відповідального секретаря, скріплена печаткою (штампом) Новомосковського коледжу ДДАЕУ або Приймальної (відбіркової) комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Реєстрація вступників в паперовому журналі може бути повністю замінена на ведення електронного журналу реєстрації заяв вступників. Під часреєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується заступником відповідального секретаря Приймальної комісії, нумерується і підшивається в журнал.

Після закінчення прийомудокументів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами заступника голови Приймальної комісії і заступника відповідального секретаря та скріплюється печаткою Новомосковського коледжу ДДАЕУабо Приймальної комісії.У журналі реєстрації заяв вступників недопускаються виправлення, закресленнята пропускирядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується заступником відповідального секретаря і скріплюється печаткою Новомосковського коледжу ДДАЕУабо Приймальної (відбіркової) комісії.

3.2. Приймальна (відбіркова) комісія  приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Новомосковського коледжу ДДАЕУ, і повідомляє про це вступникав письмовій або в іншій, встановленій Приймальною (відбірковою) комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань в Новомосковського коледжу ДДАЕУ формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного випробування і (або) одержання-повернення письмової роботи.

Кількістьвступників в екзаменаційнихгрупахвизначається виходячи із загальної чисельності вступників, термінів проведення випробувань, кадрового і аудиторного забезпечення.

Особам, які допущені до складання вступних випробувань, за їх попередньою вимогою, може видаватися аркуш результатів вступних випробуваньвстановленої форми. Для цього вступник подає заяву на ім’я заступника голови приймальної комісії не пізніше, ніж за два робочих дні до початку першого вступного випробування.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться в Новомосковському коледжі ДДАЕУ, затверджується заступником голови Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Новомосковського коледжу  ДДАЕУ або інформаційному стенді Приймальної (відбіркової)  комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітніми ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.  

ІV. Організація та проведення вступних випробувань 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань Новомосковському коледжі ДДАЕУ, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження заступнику голови приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань у Новомосковському коледжі  ДДАЕУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості перед початком вступних випробувань і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Перед початком вступних випробувань заступник відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії організовує перевірку документів вступників, що посвідчують їх особу. Відмова у наданні документа, що посвідчує особу, невідповідність фото та інших реквізитів можуть бути підставою для відсторонення вступника від вступних випробувань.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу заступника голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Випробування в усній формі або співбесіда з кожного предмету (дисципліни) проводяться не менше, ніж двома членами комісії (одним з яких може бути голова комісії) з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

По закінченню співбесіди аркуш співбесіди (аркуш усної відповіді) підписується вступником та членами відповідної комісії. Після цього члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді).

Інформація про результати співбесіди або випробування в усній формі оголошується вступникові в день її проведення або на наступний день.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Новомосковський коледж ДДАЕУ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії (одним з яких може бути голова комісії) в кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладузберігаються у заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Новомосковського коледжу ДДАЕУ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник вписує своє прізвище з ініціалами і ставить особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної (відбіркової) комісії. На аркушах не допускаються будь - які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. Наявність будь-яких умовних позначень на аркушах письмової роботи може бути підставою для анулювання результатів вступного випробування.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури:

твір – 4 години;

переказ – 2 години;

диктант  – 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування– не більше, ніж передбачено програмами вступних випробувань.

Тривалість вступних випробувань за їх формами може встановлюватися рішенням Приймальної (відбіркової) комісії не пізніше, ніж за один місяць до початку відповідних вступних випробувань.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись мобільними телефонами, електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної (відбіркової) комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується, а результат випробування анулюється, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення випробування голова відповідної комісії передає усі екзаменаційні роботи заступнику відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії.

4.10. Заступник відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у заступника відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною заступником відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Новомосковського коледжу ДДАЕУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження    під час випробування тощо) заступник відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії або голова відповідної комісії залучають для перевірки роботи двох членів комісії.

4.12. Голова комісії з проведення певного виду випробувань здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. За погодженням з заступником відповідального секретаря голова комісії має право призначити додаткову перевірку письмових робіт, які оцінені членами відповідних комісій.

Голова відповідної комісії може додатково перевіряти письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом.

У випадку виявлення невідповідності оцінки в письмовій роботі вступника оцінці, виставленій у екзаменаційній відомості, заступник відповідального секретаря Приймальної комісії за погодженням з заступником голови Приймальної комісії може ініціювати повторну перевірку письмових робіт і правильне заповнення екзаменаційних відомостей.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами комісії оцінок (за результатами додаткової перевіркиголовою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою відповідної комісії заступнику відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.Результати вступних випробувань з екзаменаційних відомостей або екзаменаційних робіт вносяться до Єдиної бази відповідальними за це співробітниками. Після цього екзаменаційні відомості роздруковуються з Єдиної бази, підписуються заступником відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії, головою і членами відповідної екзаменаційної комісії і зберігаються в Приймальній (відбірковій) комісії протягом двох років.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною (відбірковою) комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у Новомосковського коледжу  ДДАЕУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення відповідного Положення про апеляційну комісію на веб-сайті Новомосковського коледжу ДДАЕУ.

V. Зарахування вступників 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною(відбірковою) комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Новомосковського коледжу ДДАЕУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у Новомосковському коледжі  ДДАЕУ за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у Новомосковському коледжі ДДАЕУ протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2.Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії (відбіркової комісії коледжу) і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор Новомосковського коледжу ДДАЕУ видає наказ про зарахування вступниківінформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів,за їх проханням,видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язкузі вступом до Новомосковського коледжу  ДДАЕУ.

5.5. Після видання директором  Новомосковського коледжу ДДАЕУ про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії (відбіркової комісії коледжу) проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видаєтьсяза їх проханнямдовідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії (відбіркової комісії коледжу) щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради Новомосковського коледжу ДДАЕУ.  

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Заступник в
ідповідального секретар
яприймальної комісії                                                                   Н. П. Слободянюк